Princip for inklusion

 • to piger og en dreng der laver opgaver i et lyst klasseværelse

Princip for inklusion

Inspiration til skolens princip for inklusion - eller "skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber" - enten i et særskilt princip som her eller til formuleringer til eksisterende principper.

Mål:

 • Alle elever, der går på skolen, har mulighed for at deltage aktivt i undervisningen.
 • Alle elever, der går på skolen, trives og føler sig som en vigtig del af fællesskabet.
 • Alle elever, uanset forudsætninger, udfordres fagligt og bliver så dygtige, som de kan.

Skolens ansvar:

 • Skolen møder alle elever og forældre med åbent sind og kommunikerer om og med dem på en positiv og konstruktiv måde.
 • Skolen tilstræber at inddrage eleverne så meget som muligt i det inkluderende arbejde på skolen og i klasserne.
 • Skolen tilstræber, at skolens personale, forældre og elever er tydeligt informeret om skolens værdigrundlag og ordensregler.
 • Skolen tilstræber at informere tydeligt om skolens antimobbestrategi til elever, forældre og skolens personale og gribe hurtigt og konstruktivt ind, hvis der er mobning på skolen.
 • Skolen tager initiativ til, at den enkelte klasses forældre formulerer aftaler for afholdelse af fester og fødselsdage, som understøtter fællesskabet og klassens sociale trivsel.
 • Skolen tilstræber, at undervisningen varetages af kompetent personale med en bred og opdateret viden om inklusionsarbejde.
 • Skolen tilstræber at udbyde en varieret undervisning, som tilgodeser børn med forskellige behov og læringsstile og anerkender forskelligheder som en værdi for klassens fællesskab.
 • Skolen tilstræber, at pædagoger og lærere har nem adgang til støtte og vejledning fra personer med specialviden i tilfælde af særlige problemstillinger i elevgruppen.
 • Skolen tilstræber, at alle forældrene er tydeligt informeret om, hvem de skal kontakte med spørgsmål, bekymringer eller ønsker – og hvordan dette kan gøres.
 • Skolen tilstræber, at forældre til børn med særlige behov vejledes eller henvises til vejledning om støtte til deres børns skolegang.
 • Skolen tilstræber at inddrage forældre til børn med særlige behov som en ressource for deres barns skolegang, blandt andet gennem inddragelse af deres viden om barnet.
 • Skolen tager ansvar for, at alle børn har praktisk mulighed for at deltage i klasse- og skoleaktiviteter, der er med til at bygge fællesskabet op.

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene sætter sig ind i og bakker op om skolens værdigrundlag, ordensregler og antimobbestrategi og støtter deres børn i at gøre det samme.
 • Forældrene taler anerkendende og konstruktivt om skolens personale, elever og andre forældre i deres børns påhør. I tilfælde af problemer eller bekymringer, for eksempel i forhold til inklusion, kommunikerer forældrene med klasselæreren, andre involverede lærere, skolens leder eller skolebestyrelsen i denne rækkefølge.
 • Forældrene tilstræber at kommunikere åbent og konstruktivt med de andre forældre, så der skabes et miljø, hvor det er muligt at fortælle om sit eget barns problemer eller sine bekymringer vedrørende andre børn i klassen.
 • Forældrene bidrager til at rygter om andre forældre, elever eller personale ikke viderebringes.
 • Forældrene støtter skolens fællesskab ved som hovedregel at deltage i fælles arrangementer sammen med deres børn.
 • Forældrene tager medansvar for, at alle elever kan deltage i private arrangementer som fødselsdage, legegrupper og klassefester.

De næste skridt:

 1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
 2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
 3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven.

Senest opdateret den

30. januar 2018

af

cg

Læs også

25.03.15
Bekymrede forældre spørger – hvad svarer skolebestyrelsen?
Det er altid vigtigt, at bekymrede forældre til børn med og uden særlige behov bliver mødt alvorligt i den bekymring og ikke affejet. Spørgsmål skal...
18.03.15
Tilsynsproces i 4 trin
Denne procesguide kan skolebestyrelsen følge, når den skal føre tilsyn med skolens inklusionsarbejde.