Introduktion til skolebestyrelser

Introduktion til skolebestyrelser

Skolebestyrelsen spiller en stor rolle, når jeres skole skal arbejde med inklusion. Herunder kan skolebestyrelsen finde hjælp til at planlægge og gennemføre en strategi for inklusion.

Opdatering: Siden februar 2017 har det været lovpligtigt at udarbejde et princip for "skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber" (folkeskoleloven § 44, stk. 2, nr. 2). Det er praktisk taget det, der på denne side omtales som "inklusionsprincippet".

Baggrunden var rapporten ”Afrapportering af inklusionseftersynet” fra maj 2016, hvor de blandt andet foreslås, at skolebestyrelserne skal udarbejde principper for inkluderende læringsmiljøer og skolens arbejde med elevernes udvikling skolens fællesskaber.

Det nye princip skal ses i sammenhæng med en anden, samtidig ændring af folkeskoleloven. Det var § 18, stk. 2, der fik en ny formulering, så der nu står:

”Det påhviler skolelederen at sikre, at det undervisende personale, der er tilknyttet klassen, planlægger og tilrettelægger undervisningen, så alle elever udvikler sig fagligt og alsidigt, herunder socialt, og trives i skolens faglige og sociale fællesskaber.”

Skolebestyrelsens strategiske arbejde omkring inklusion består af 3 dele:

  1. Udarbejde principper for skolens inklusionsarbejde. 
  2. Føre tilsyn med skolens inklusionsarbejde på baggrund af principperne. 
  3. Godkende skolens budget, herunder afsætte midler til inklusionsarbejdet.
     

Udarbejd jeres principper

Som skolebestyrelse skal I bruge principperne til at sætte mål og rammer for skolens virksomhed. Principperne skal fortælle skolens ledelse, medarbejdere, elever og forældre, hvilken vej I ønsker skolen skal gå i forhold til inklusionsarbejdet.

Afhængig af, hvordan I arbejder med principper, kan I gribe opgaven forskelligt an. I kan vælge at lave et selvstændigt inklusionsprincip og/eller I kan indarbejde inklusion i jeres værdiregelsæt og i jeres eksisterende principper. Det handler om at arbejde langsigtet med visioner, ideer og indsatsområder. I Værktøjskassen finder I et refleksionsskema, som I kan bruge til at få et velovervejet, fælles grundlag. 

På Skole og Forældres hjemmeside kan I få yderligere hjælp til at styrke jeres principarbejde.

Tilsyn med skolens inklusionsarbejde

Skolelederen skal udarbejde en handleplan på baggrund af de vedtagne principper for inklusion. Når de er lavet har I et grundlag for at føre tilsyn med skolens inklusionsarbejde.

For at kunne varetage tilsynet med skolens inklusionsarbejde er det nødvendigt at indhente nogle oplysninger om skolens virksomhed. I kan indhente alle nødvendige oplysninger fra skolens ledelse. Tilsynet sker som udgangspunkt på skolebestyrelsesmøderne, men I har også ret til at overvære undervisningen i klasserne efter aftale med skolens leder.

I kan læse mere om, hvordan i fører tilsyn med skolens inklusions arbejde i denne procesguide

Godkendelse af skolens budget

Det er vigtigt, at I som skolebestyrelse søger indflydelse både på den daglige drift og på de aktiviteter der gennemføres i det enkelte skoleår. Dette sker bedst gennem budgettet. 

Aktører

Der er mange aktører på inklusionsområdet. Lokale aktører man skal samarbejde med og nationale aktører, der kan hjælpe. 

De forskellige lokale aktører har alle indflydelse på de handlemuligheder I som forældre og skolebestyrelser har:

  • Byråd og forvaltning, der fastlægger hhv. de kommunale politikker og retningslinjer på inklusionsområdet.
  • Skoleleder, der er daglig leder på den enkelte skole.
  • Medarbejdere og elever, der gennem råd og udvalg involveres i arbejdet med inklusion.

Værktøjskassen finder I et aktørskema, der kan hjælpe jer med at få klarhed over, hvilke lokale ressourcer I kan trække på og hvem I skal huske at tage i ed.

Mange nationale organisationer har hjemmesider, hvor man kan finde information og inspiration. Oversigten over nationale interessenter kan hjælpe jer. Den finder I i Værktøjskassen.

I kan også læse mere om, hvordan i skal håndtere bekymrede forældre. Her kan I se eksempler på typiske spørgsmål og mulige svar.

Senest opdateret den

2. marts 2018

af

cg

Læs også

25.03.15
Bekymrede forældre spørger – hvad svarer skolebestyrelsen?
Det er altid vigtigt, at bekymrede forældre til børn med og uden særlige behov bliver mødt alvorligt i den bekymring og ikke affejet. Spørgsmål skal...
18.03.15
Tilsynsproces i 4 trin
Denne procesguide kan skolebestyrelsen følge, når den skal føre tilsyn med skolens inklusionsarbejde.